Local Committee

Local Organizing Committee:


Chair: Xiaojing Zheng (Xidian University, China)


Secretary-General: Ning Huang (Lanzhou University, China)


Members:

Lian Shen (University of Minnesota, Email: shen@umn.edu)


Ning Huang (Lanzhou University, Email: huangn@lzu.edu.cn)


Wei Zhu (Lanzhou University, Email: zhuwei@lzu.edu.cn)


Jie Zhang (Lanzhou University, Email: zhang-j@lzu.edu.cn)


Ping Wang (Lanzhou University, Email: wping@lzu.edu.cn)


Ruifeng Hu (Lanzhou University, Email: hurf@lzu.edu.cn)


Guohua Wang (Lanzhou University, Email: ghwang@lzu.edu.cn)


Ning Cheng (Lanzhou University, Email: chengning@lzu.edu.cn)


Shuicun Wang (Lanzhou University)


Yang Yuan (Lanzhou University)